Indexable Inserta Type T-TNMM-V

Indexable Inserta Type T TNMM-V

Type Dimensión(mm) Grado
L d S d1 Z
C
3
0
2
Z
C
3
1
2
Z
C
3
0
4
Z
C
3
1
4
Z
P
1
0
Z
P
2
0
Z
P
2
5
Z
P
3
5
Z
P
4
0
Z
M
1
5
Z
M
3
0
Z
K
1
O
U
K
Z
K
2
O
Z
K
2
O
U
K
Z
K
3
O
Z
K
3
O
U
K
TNMM160408-V2 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8 .
.
.
.
  .
.
    .
.
.
.
.
.
    .
.
  .
.
  .
.
TNMM220412-V2(V3) 22.0 12.70 4.76 5.16 1.2